Inžinierska činnosť

 • vybavenie potrebných rozhodnutí povolení a dokladov
  Pred začatím realizácie akejkoľvek stavby, či zmeny vzhľadu nehnuteľnosti v rámci opravy, nadstavby, prístavby je potrebné komunikovať s príslušným stavebným úradom. V rámci konania podľa rozsahu stavebných prác, príslušný stavebný úrad upresní dokladovú časť potrebnú k začatiu stavebných prác.
  V rámci inžinierskej činnosti zabezpečíme pre našich klientov kompletnú dokladovú časť a povolenia, potrebné pre začatie realizácie stavby. Zabezpečíme vyjadrenia dotknutých orgánov pre vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavebné účely.
  Zabezpečíme vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov potrebných pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby do daného územia. Územné rozhodnutie staveného úradu sa týka takmer všetkých nových výstavieb individuálnych rodinných domov, bytových domov, nadstavbieb na rodinných, bytových domoch a administratívnych budovách.
  Následne zabezpečíme vyjadrenia potrebné pre vydanie stavebného povolenia.
  Zastupujeme vlastníka nehnuteľnosti, alebo vlastníkov bytov bytového domu, alebo spoločenstvo vlastníkov, pred stavebným úradom a inými orgánmi štátnej správy na základe mandátnej zmluvy,alebo na základe plnej moci.  
 • zabezpečenie výberových konaní
  Pre stavebníka, vlastníka nehnuteľnosti, vlastníkov bytov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov, správcov bytových domov a iných obstaráveteľov zabezpečíme transparentné výberové konanie na jednotlivé stavebné profesie a práce. Doporučíme vybraného uchádzača na odsúhlasrnie stavebníkovi alebo vlastníkovi nehnuteľnosti. Spracujeme zadávacie podmienky pre výber profesie, projektanta, dodávateľa prác.
 •  vyhodnotenie výberových konaní
  Pre stavebníka, vlastníka nehnuteľnosti, vlastníkov bytov bytových domov spracujeme vyhodnotenie výberových konaní a následné doporučenie zhotoviteľa.